สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9983' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14764,13392,17324,13399,19409,14697,4484,15838,15695,21275,13478,5872,11284,21140,6434,21756,19430,21142 Array ( [0] => 14764 [1] => 13392 [2] => 17324 [3] => 13399 [4] => 19409 [5] => 14697 [6] => 4484 [7] => 15838 [8] => 15695 [9] => 21275 [10] => 13478 [11] => 5872 [12] => 11284 [13] => 21140 [14] => 6434 [15] => 21756 [16] => 19430 [17] => 21142 )