สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22980,15790,3150,3257,5799,6227,20998,24904,3623,22419,5259,19988,10997,509,20921,19057,8488,16130 Array ( [0] => 22980 [1] => 15790 [2] => 3150 [3] => 3257 [4] => 5799 [5] => 6227 [6] => 20998 [7] => 24904 [8] => 3623 [9] => 22419 [10] => 5259 [11] => 19988 [12] => 10997 [13] => 509 [14] => 20921 [15] => 19057 [16] => 8488 [17] => 16130 )