สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2869,6575,6192,10582,5803,22965,6440,18511,15589,1581,20198,8829,5661,10654,14558,6452,24712,9813 Array ( [0] => 2869 [1] => 6575 [2] => 6192 [3] => 10582 [4] => 5803 [5] => 22965 [6] => 6440 [7] => 18511 [8] => 15589 [9] => 1581 [10] => 20198 [11] => 8829 [12] => 5661 [13] => 10654 [14] => 14558 [15] => 6452 [16] => 24712 [17] => 9813 )