มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9907' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8762,9900,11086,10829,8759,22815,8758,21229,8760,8724,11486,8725,10828,9906,22014,9908,15565,19967 Array ( [0] => 8762 [1] => 9900 [2] => 11086 [3] => 10829 [4] => 8759 [5] => 22815 [6] => 8758 [7] => 21229 [8] => 8760 [9] => 8724 [10] => 11486 [11] => 8725 [12] => 10828 [13] => 9906 [14] => 22014 [15] => 9908 [16] => 15565 [17] => 19967 )