มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9902' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8739,8747,8735,10559,8745,11088,9893,8762,17699,8758,21229,8754,8722,22014,9909,8761,8756,9900 Array ( [0] => 8739 [1] => 8747 [2] => 8735 [3] => 10559 [4] => 8745 [5] => 11088 [6] => 9893 [7] => 8762 [8] => 17699 [9] => 8758 [10] => 21229 [11] => 8754 [12] => 8722 [13] => 22014 [14] => 9909 [15] => 8761 [16] => 8756 [17] => 9900 )