พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Drama CD release including illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'9781' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11236,15074,15031,17908,17873,19353,25151,17883,15040,17909,17903,18645,23576,17876,17888,15049,15075,15062 Array ( [0] => 11236 [1] => 15074 [2] => 15031 [3] => 17908 [4] => 17873 [5] => 19353 [6] => 25151 [7] => 17883 [8] => 15040 [9] => 17909 [10] => 17903 [11] => 18645 [12] => 23576 [13] => 17876 [14] => 17888 [15] => 15049 [16] => 15075 [17] => 15062 )