พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Drama CD release including illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'9781' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,766,8412,17300,17893,17864,17903,15073,17913,19351,15076,17863,23576,12744,17862,15043,17873,8413,15054 Array ( [0] => 766 [1] => 8412 [2] => 17300 [3] => 17893 [4] => 17864 [5] => 17903 [6] => 15073 [7] => 17913 [8] => 19351 [9] => 15076 [10] => 17863 [11] => 23576 [12] => 12744 [13] => 17862 [14] => 15043 [15] => 17873 [16] => 8413 [17] => 15054 )