พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Drama CD release including illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'9781' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17864,2876,17907,23576,17892,15044,1928,19354,2877,17862,15067,15084,15054,17874,15060,10846,17886,15040 Array ( [0] => 17864 [1] => 2876 [2] => 17907 [3] => 23576 [4] => 17892 [5] => 15044 [6] => 1928 [7] => 19354 [8] => 2877 [9] => 17862 [10] => 15067 [11] => 15084 [12] => 15054 [13] => 17874 [14] => 15060 [15] => 10846 [16] => 17886 [17] => 15040 )