สินค้าหมด

500 BAHT

Features "GARO-VANISHING LINE-" ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'9762' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22091,3671,4970,18859,14670,1568,21471,1495,9128,21067,9935,7697,22983,17494,21023,6509,17660,9125 Array ( [0] => 22091 [1] => 3671 [2] => 4970 [3] => 18859 [4] => 14670 [5] => 1568 [6] => 21471 [7] => 1495 [8] => 9128 [9] => 21067 [10] => 9935 [11] => 7697 [12] => 22983 [13] => 17494 [14] => 21023 [15] => 6509 [16] => 17660 [17] => 9125 )