สินค้าหมด

1,599 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9565' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5151,16242,19687,15684,21957,18769,23182,22341,17350,9572,16330,19692,14146,9553,20269,9546,14857,9550 Array ( [0] => 5151 [1] => 16242 [2] => 19687 [3] => 15684 [4] => 21957 [5] => 18769 [6] => 23182 [7] => 22341 [8] => 17350 [9] => 9572 [10] => 16330 [11] => 19692 [12] => 14146 [13] => 9553 [14] => 20269 [15] => 9546 [16] => 14857 [17] => 9550 )