สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9526' and ( pcharacter='187' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17717,13463,17355,9116,14883,12767,16229,17716,13466,17725,12766,17721,17724,12768,17723,5155,16230,14613 Array ( [0] => 17717 [1] => 13463 [2] => 17355 [3] => 9116 [4] => 14883 [5] => 12767 [6] => 16229 [7] => 17716 [8] => 13466 [9] => 17725 [10] => 12766 [11] => 17721 [12] => 17724 [13] => 12768 [14] => 17723 [15] => 5155 [16] => 16230 [17] => 14613 )