สินค้าหมด

900 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9475' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20382,24387,10438,53,8876,14954,13884,2172,16189,22878,21157,23833,17506,333,23811,14957,14091,1805 Array ( [0] => 20382 [1] => 24387 [2] => 10438 [3] => 53 [4] => 8876 [5] => 14954 [6] => 13884 [7] => 2172 [8] => 16189 [9] => 22878 [10] => 21157 [11] => 23833 [12] => 17506 [13] => 333 [14] => 23811 [15] => 14957 [16] => 14091 [17] => 1805 )