สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9425' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21808,3998,22563,3016,2384,6659,3197,24618,16722,8403,23597,519,7331,25030,22833,6900,5217,10761 Array ( [0] => 21808 [1] => 3998 [2] => 22563 [3] => 3016 [4] => 2384 [5] => 6659 [6] => 3197 [7] => 24618 [8] => 16722 [9] => 8403 [10] => 23597 [11] => 519 [12] => 7331 [13] => 25030 [14] => 22833 [15] => 6900 [16] => 5217 [17] => 10761 )