พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features outro theme of anime series "Monsuno."

q select pid from dex_product where pid<>'9378' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18239,15765,6869,22917,7911,15828,20793,6588,2392,5662,20788,21651,24169,20088,5228,21979,3189,3992 Array ( [0] => 18239 [1] => 15765 [2] => 6869 [3] => 22917 [4] => 7911 [5] => 15828 [6] => 20793 [7] => 6588 [8] => 2392 [9] => 5662 [10] => 20788 [11] => 21651 [12] => 24169 [13] => 20088 [14] => 5228 [15] => 21979 [16] => 3189 [17] => 3992 )