สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9333' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10090,24002,17121,3533,8462,18906,9475,16196,5103,13947,18303,10030,21007,24924,13963,8032,17855,18121 Array ( [0] => 10090 [1] => 24002 [2] => 17121 [3] => 3533 [4] => 8462 [5] => 18906 [6] => 9475 [7] => 16196 [8] => 5103 [9] => 13947 [10] => 18303 [11] => 10030 [12] => 21007 [13] => 24924 [14] => 13963 [15] => 8032 [16] => 17855 [17] => 18121 )