สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9333' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21114,18290,330,18311,22256,4418,21259,19627,2185,16320,23540,14078,4747,8009,18909,23733,21250,10420 Array ( [0] => 21114 [1] => 18290 [2] => 330 [3] => 18311 [4] => 22256 [5] => 4418 [6] => 21259 [7] => 19627 [8] => 2185 [9] => 16320 [10] => 23540 [11] => 14078 [12] => 4747 [13] => 8009 [14] => 18909 [15] => 23733 [16] => 21250 [17] => 10420 )