สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9333' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13088,20596,4868,15436,20578,7853,75,2224,18827,10605,16204,8872,6820,20,11720,10603,13865,13072 Array ( [0] => 13088 [1] => 20596 [2] => 4868 [3] => 15436 [4] => 20578 [5] => 7853 [6] => 75 [7] => 2224 [8] => 18827 [9] => 10605 [10] => 16204 [11] => 8872 [12] => 6820 [13] => 20 [14] => 11720 [15] => 10603 [16] => 13865 [17] => 13072 )