สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9333' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23789,18327,5115,16113,10422,13913,16203,13879,23670,10536,20497,24822,9331,18904,16223,21291,12436,8039 Array ( [0] => 23789 [1] => 18327 [2] => 5115 [3] => 16113 [4] => 10422 [5] => 13913 [6] => 16203 [7] => 13879 [8] => 23670 [9] => 10536 [10] => 20497 [11] => 24822 [12] => 9331 [13] => 18904 [14] => 16223 [15] => 21291 [16] => 12436 [17] => 8039 )