สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9333' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22900,122,23533,49,20577,21257,2174,21534,7853,13967,18652,23817,18862,14958,13935,19631,13890,22317 Array ( [0] => 22900 [1] => 122 [2] => 23533 [3] => 49 [4] => 20577 [5] => 21257 [6] => 2174 [7] => 21534 [8] => 7853 [9] => 13967 [10] => 18652 [11] => 23817 [12] => 18862 [13] => 14958 [14] => 13935 [15] => 19631 [16] => 13890 [17] => 22317 )