สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9333' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1824,23309,8468,22693,13863,20563,14090,8875,14625,17518,12932,17147,23051,10865,10029,22717,341,18301 Array ( [0] => 1824 [1] => 23309 [2] => 8468 [3] => 22693 [4] => 13863 [5] => 20563 [6] => 14090 [7] => 8875 [8] => 14625 [9] => 17518 [10] => 12932 [11] => 17147 [12] => 23051 [13] => 10865 [14] => 10029 [15] => 22717 [16] => 341 [17] => 18301 )