สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9333' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22670,2215,22265,21111,23540,2183,2211,24003,18654,14168,18290,21620,14891,4341,18156,14565,13851,20343 Array ( [0] => 22670 [1] => 2215 [2] => 22265 [3] => 21111 [4] => 23540 [5] => 2183 [6] => 2211 [7] => 24003 [8] => 18654 [9] => 14168 [10] => 18290 [11] => 21620 [12] => 14891 [13] => 4341 [14] => 18156 [15] => 14565 [16] => 13851 [17] => 20343 )