สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9333' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22685,2185,17391,19815,13868,22273,17499,82,13918,9475,18767,20033,21260,16216,16190,10033,23313,71 Array ( [0] => 22685 [1] => 2185 [2] => 17391 [3] => 19815 [4] => 13868 [5] => 22273 [6] => 17499 [7] => 82 [8] => 13918 [9] => 9475 [10] => 18767 [11] => 20033 [12] => 21260 [13] => 16216 [14] => 16190 [15] => 10033 [16] => 23313 [17] => 71 )