สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9326' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17,16186,16216,1826,14094,20573,18906,82,1846,12436,1780,23056,16199,1853,4399,21730,12433,20038 Array ( [0] => 17 [1] => 16186 [2] => 16216 [3] => 1826 [4] => 14094 [5] => 20573 [6] => 18906 [7] => 82 [8] => 1846 [9] => 12436 [10] => 1780 [11] => 23056 [12] => 16199 [13] => 1853 [14] => 4399 [15] => 21730 [16] => 12433 [17] => 20038 )