สินค้าหมด

Item Size/Weight : 14.6 x 6.5 x 3 cm / 31g

300 BAHT

Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
 
- Ultra Hero series introduces [Ultraman Gide Primitive] Soft Vinyl!
 
( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 14.6 x 6.5 x 3 cm / 31g

/
q select pid from dex_product where pid<>'9316' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11730,10000,10692,9827,10501,11734,10502,9994,11731,18675,15822,11738,15823,21869,18681,18680,10689,9996 Array ( [0] => 11730 [1] => 10000 [2] => 10692 [3] => 9827 [4] => 10501 [5] => 11734 [6] => 10502 [7] => 9994 [8] => 11731 [9] => 18675 [10] => 15822 [11] => 11738 [12] => 15823 [13] => 21869 [14] => 18681 [15] => 18680 [16] => 10689 [17] => 9996 )