สินค้าหมด

1,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9314' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11730,11736,19621,9995,10500,21869,10498,20043,18678,11732,20048,20042,11731,22211,11733,10691,10502,20049 Array ( [0] => 11730 [1] => 11736 [2] => 19621 [3] => 9995 [4] => 10500 [5] => 21869 [6] => 10498 [7] => 20043 [8] => 18678 [9] => 11732 [10] => 20048 [11] => 20042 [12] => 11731 [13] => 22211 [14] => 11733 [15] => 10691 [16] => 10502 [17] => 20049 )