สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9110' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8712,15643,139,14085,16218,1782,5116,9639,14078,3237,17511,22485,23670,21728,16970,2216,4124,22258 Array ( [0] => 8712 [1] => 15643 [2] => 139 [3] => 14085 [4] => 16218 [5] => 1782 [6] => 5116 [7] => 9639 [8] => 14078 [9] => 3237 [10] => 17511 [11] => 22485 [12] => 23670 [13] => 21728 [14] => 16970 [15] => 2216 [16] => 4124 [17] => 22258 )