สินค้าหมด

120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8861' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6001,13154,14486,10026,9167,4293,22853,19297,7069,21958,5695,3858,4195,17916,20806,14711,22859,8600 Array ( [0] => 6001 [1] => 13154 [2] => 14486 [3] => 10026 [4] => 9167 [5] => 4293 [6] => 22853 [7] => 19297 [8] => 7069 [9] => 21958 [10] => 5695 [11] => 3858 [12] => 4195 [13] => 17916 [14] => 20806 [15] => 14711 [16] => 22859 [17] => 8600 )