มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

This item is limited to 1 per household.
Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Masked Rider Build], [Soft Vinyl Figure of Kamen Rider Building Octopus Light Form] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 17.3 x 8.5 x 4 cm / 70g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8763' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8762,9895,9911,22014,9894,17677,8730,22839,9898,8733,8752,8753,8747,8743,9907,8755,8748,11094 Array ( [0] => 8762 [1] => 9895 [2] => 9911 [3] => 22014 [4] => 9894 [5] => 17677 [6] => 8730 [7] => 22839 [8] => 9898 [9] => 8733 [10] => 8752 [11] => 8753 [12] => 8747 [13] => 8743 [14] => 9907 [15] => 8755 [16] => 8748 [17] => 11094 )