มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Kamen Rider Build], [Soft Vinyl Figure of Kamen Rider Close] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 18 x 8.8 x 3.6 cm / 71g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8761' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9901,9904,10752,8750,8736,20953,8754,9903,8730,8748,11096,19966,8733,8755,21230,8752,10561,8725 Array ( [0] => 9901 [1] => 9904 [2] => 10752 [3] => 8750 [4] => 8736 [5] => 20953 [6] => 8754 [7] => 9903 [8] => 8730 [9] => 8748 [10] => 11096 [11] => 19966 [12] => 8733 [13] => 8755 [14] => 21230 [15] => 8752 [16] => 10561 [17] => 8725 )