มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Kamen Rider Build], [Soft Vinyl Figure of Kamen Rider Close] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 18 x 8.8 x 3.6 cm / 71g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8761' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9911,9893,9915,9907,9904,11094,11091,8725,10830,9909,13053,20947,8746,19967,8748,8758,8737,10232 Array ( [0] => 9911 [1] => 9893 [2] => 9915 [3] => 9907 [4] => 9904 [5] => 11094 [6] => 11091 [7] => 8725 [8] => 10830 [9] => 9909 [10] => 13053 [11] => 20947 [12] => 8746 [13] => 19967 [14] => 8748 [15] => 8758 [16] => 8737 [17] => 10232 )