มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Masked Rider Build], [Soft Vinyl figure of [Kamen Rider Build Key Dragon Form]] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 18 x 9 x 3 cm / 66g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8760' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9905,11090,8747,8754,22456,8725,11452,10829,9900,10563,19966,9901,10562,9893,8756,8764,8734,15565 Array ( [0] => 9905 [1] => 11090 [2] => 8747 [3] => 8754 [4] => 22456 [5] => 8725 [6] => 11452 [7] => 10829 [8] => 9900 [9] => 10563 [10] => 19966 [11] => 9901 [12] => 10562 [13] => 9893 [14] => 8756 [15] => 8764 [16] => 8734 [17] => 15565 )