มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Masked Rider Build], [Soft Vinyl figure of [Kamen Rider Build Key Dragon Form]] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 18 x 9 x 3 cm / 66g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8760' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11094,8726,8722,9898,8730,8758,17703,20091,8749,8727,8759,13157,8746,17699,10562,8733,10563,10561 Array ( [0] => 11094 [1] => 8726 [2] => 8722 [3] => 9898 [4] => 8730 [5] => 8758 [6] => 17703 [7] => 20091 [8] => 8749 [9] => 8727 [10] => 8759 [11] => 13157 [12] => 8746 [13] => 17699 [14] => 10562 [15] => 8733 [16] => 10563 [17] => 10561 )