มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Masked Rider Build], [Soft Vinyl figure of [Kamen Rider Build Key Dragon Form]] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 18 x 9 x 3 cm / 66g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8760' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11096,8732,11086,9910,9909,8748,8763,9898,8730,9911,9913,9905,21229,8747,10547,11095,8759,8729 Array ( [0] => 11096 [1] => 8732 [2] => 11086 [3] => 9910 [4] => 9909 [5] => 8748 [6] => 8763 [7] => 9898 [8] => 8730 [9] => 9911 [10] => 9913 [11] => 9905 [12] => 21229 [13] => 8747 [14] => 10547 [15] => 11095 [16] => 8759 [17] => 8729 )