สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8754' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8729,11091,8743,8735,22014,19648,8731,9916,8762,9914,10563,10828,8757,24237,8763,21230,10753,22839 Array ( [0] => 8729 [1] => 11091 [2] => 8743 [3] => 8735 [4] => 22014 [5] => 19648 [6] => 8731 [7] => 9916 [8] => 8762 [9] => 9914 [10] => 10563 [11] => 10828 [12] => 8757 [13] => 24237 [14] => 8763 [15] => 21230 [16] => 10753 [17] => 22839 )