สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8730' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19967,10547,17703,8756,8721,8754,11087,10562,17699,9916,9892,21229,8727,11097,8728,8726,21230,9898 Array ( [0] => 19967 [1] => 10547 [2] => 17703 [3] => 8756 [4] => 8721 [5] => 8754 [6] => 11087 [7] => 10562 [8] => 17699 [9] => 9916 [10] => 9892 [11] => 21229 [12] => 8727 [13] => 11097 [14] => 8728 [15] => 8726 [16] => 21230 [17] => 9898 )