สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8726' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9912,9900,8749,9915,17701,9901,8721,10829,9916,11095,11096,9905,11094,11090,9909,8745,11097,20091 Array ( [0] => 9912 [1] => 9900 [2] => 8749 [3] => 9915 [4] => 17701 [5] => 9901 [6] => 8721 [7] => 10829 [8] => 9916 [9] => 11095 [10] => 11096 [11] => 9905 [12] => 11094 [13] => 11090 [14] => 9909 [15] => 8745 [16] => 11097 [17] => 20091 )