สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8725' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8723,9895,10563,8727,17699,9904,20953,22015,22839,11095,9916,10559,11452,9903,13053,8744,9892,9906 Array ( [0] => 8723 [1] => 9895 [2] => 10563 [3] => 8727 [4] => 17699 [5] => 9904 [6] => 20953 [7] => 22015 [8] => 22839 [9] => 11095 [10] => 9916 [11] => 10559 [12] => 11452 [13] => 9903 [14] => 13053 [15] => 8744 [16] => 9892 [17] => 9906 )