สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7827,2525,15639,4364,14989,18836,14985,8689,8808,14025,8798,7828,3363,8794,17952,6312,12924,4367 Array ( [0] => 7827 [1] => 2525 [2] => 15639 [3] => 4364 [4] => 14989 [5] => 18836 [6] => 14985 [7] => 8689 [8] => 8808 [9] => 14025 [10] => 8798 [11] => 7828 [12] => 3363 [13] => 8794 [14] => 17952 [15] => 6312 [16] => 12924 [17] => 4367 )