สินค้าหมด

120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8640' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20811,21958,6441,13050,9162,9322,6173,10297,9284,6850,17516,9952,4195,8639,6762,9164,4111,10299 Array ( [0] => 20811 [1] => 21958 [2] => 6441 [3] => 13050 [4] => 9162 [5] => 9322 [6] => 6173 [7] => 10297 [8] => 9284 [9] => 6850 [10] => 17516 [11] => 9952 [12] => 4195 [13] => 8639 [14] => 6762 [15] => 9164 [16] => 4111 [17] => 10299 )