สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8472' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18827,18765,18311,13091,16196,21511,4874,12253,23,13968,18300,9428,20561,9668,19632,14564,14003,19815 Array ( [0] => 18827 [1] => 18765 [2] => 18311 [3] => 13091 [4] => 16196 [5] => 21511 [6] => 4874 [7] => 12253 [8] => 23 [9] => 13968 [10] => 18300 [11] => 9428 [12] => 20561 [13] => 9668 [14] => 19632 [15] => 14564 [16] => 14003 [17] => 19815 )