สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8472' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20579,9579,14498,2898,13981,8040,21117,14078,13547,18166,9980,19476,16210,9440,21846,21290,23542,21725 Array ( [0] => 20579 [1] => 9579 [2] => 14498 [3] => 2898 [4] => 13981 [5] => 8040 [6] => 21117 [7] => 14078 [8] => 13547 [9] => 18166 [10] => 9980 [11] => 19476 [12] => 16210 [13] => 9440 [14] => 21846 [15] => 21290 [16] => 23542 [17] => 21725 )