สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8394' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5516,8395,6484,11707,11709,6224,8361,6217,5693,6483,3686,4761,4750,8392,6219,8393,6235,9411 Array ( [0] => 5516 [1] => 8395 [2] => 6484 [3] => 11707 [4] => 11709 [5] => 6224 [6] => 8361 [7] => 6217 [8] => 5693 [9] => 6483 [10] => 3686 [11] => 4761 [12] => 4750 [13] => 8392 [14] => 6219 [15] => 8393 [16] => 6235 [17] => 9411 )