สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8117' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20925,7521,22151,12916,7407,11181,8177,10660,16853,13902,17117,16836,9352,16838,17115,15590,24556,15179 Array ( [0] => 20925 [1] => 7521 [2] => 22151 [3] => 12916 [4] => 7407 [5] => 11181 [6] => 8177 [7] => 10660 [8] => 16853 [9] => 13902 [10] => 17117 [11] => 16836 [12] => 9352 [13] => 16838 [14] => 17115 [15] => 15590 [16] => 24556 [17] => 15179 )