สินค้าหมด

70 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8107' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7531,7306,9809,10948,22308,11134,23194,10842,6675,20774,6092,8084,5838,4887,16836,20772,10183,15218 Array ( [0] => 7531 [1] => 7306 [2] => 9809 [3] => 10948 [4] => 22308 [5] => 11134 [6] => 23194 [7] => 10842 [8] => 6675 [9] => 20774 [10] => 6092 [11] => 8084 [12] => 5838 [13] => 4887 [14] => 16836 [15] => 20772 [16] => 10183 [17] => 15218 )