สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8098' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21212,4376,23363,12600,12602,1699,17272,17488,23364,18337,2906,21523,6308,15444,20878,5305,5889,18267 Array ( [0] => 21212 [1] => 4376 [2] => 23363 [3] => 12600 [4] => 12602 [5] => 1699 [6] => 17272 [7] => 17488 [8] => 23364 [9] => 18337 [10] => 2906 [11] => 21523 [12] => 6308 [13] => 15444 [14] => 20878 [15] => 5305 [16] => 5889 [17] => 18267 )