สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8098' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20504,5408,2194,11224,2915,17276,20264,2061,19180,12599,12598,1696,13488,19024,12597,24867,3807,15437 Array ( [0] => 20504 [1] => 5408 [2] => 2194 [3] => 11224 [4] => 2915 [5] => 17276 [6] => 20264 [7] => 2061 [8] => 19180 [9] => 12599 [10] => 12598 [11] => 1696 [12] => 13488 [13] => 19024 [14] => 12597 [15] => 24867 [16] => 3807 [17] => 15437 )