สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7832' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15504,15445,13494,10383,22364,6390,20887,15437,8411,12595,16045,13496,23947,12601,13490,21477,8098,7550 Array ( [0] => 15504 [1] => 15445 [2] => 13494 [3] => 10383 [4] => 22364 [5] => 6390 [6] => 20887 [7] => 15437 [8] => 8411 [9] => 12595 [10] => 16045 [11] => 13496 [12] => 23947 [13] => 12601 [14] => 13490 [15] => 21477 [16] => 8098 [17] => 7550 )