สินค้าหมด

300 BAHT
350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7388' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20057,18735,19419,16438,13405,13383,8416,15838,16148,8650,18353,15886,19422,14720,13768,22367,19293,18926 Array ( [0] => 20057 [1] => 18735 [2] => 19419 [3] => 16438 [4] => 13405 [5] => 13383 [6] => 8416 [7] => 15838 [8] => 16148 [9] => 8650 [10] => 18353 [11] => 15886 [12] => 19422 [13] => 14720 [14] => 13768 [15] => 22367 [16] => 19293 [17] => 18926 )