สินค้าหมด

1,200 BAHT
1500 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

q select pid from dex_product where pid<>'7365' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7477,3610,3958,6006,8850,11116,23058,4103,10326,1616,4794,794,787,18498,4815,4796,10651,4106 Array ( [0] => 7477 [1] => 3610 [2] => 3958 [3] => 6006 [4] => 8850 [5] => 11116 [6] => 23058 [7] => 4103 [8] => 10326 [9] => 1616 [10] => 4794 [11] => 794 [12] => 787 [13] => 18498 [14] => 4815 [15] => 4796 [16] => 10651 [17] => 4106 )