พรีออเดอร์

.

850 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์

Mini album including 6 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'7334' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18686,5223,17181,13186,22280,2606,22886,17542,21332,11042,8263,6422,22115,22802,2609,3650,25045,2387 Array ( [0] => 18686 [1] => 5223 [2] => 17181 [3] => 13186 [4] => 22280 [5] => 2606 [6] => 22886 [7] => 17542 [8] => 21332 [9] => 11042 [10] => 8263 [11] => 6422 [12] => 22115 [13] => 22802 [14] => 2609 [15] => 3650 [16] => 25045 [17] => 2387 )