สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7233' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,195,9643,22509,1509,197,10909,194,9714,1513,9713,193,10910,1455,5761,7229,5768,22510,196 Array ( [0] => 195 [1] => 9643 [2] => 22509 [3] => 1509 [4] => 197 [5] => 10909 [6] => 194 [7] => 9714 [8] => 1513 [9] => 9713 [10] => 193 [11] => 10910 [12] => 1455 [13] => 5761 [14] => 7229 [15] => 5768 [16] => 22510 [17] => 196 )