สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7229' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1455,5762,9714,5760,198,193,5622,9713,7232,10909,9369,5761,5758,9643,1507,197,5757,195 Array ( [0] => 1455 [1] => 5762 [2] => 9714 [3] => 5760 [4] => 198 [5] => 193 [6] => 5622 [7] => 9713 [8] => 7232 [9] => 10909 [10] => 9369 [11] => 5761 [12] => 5758 [13] => 9643 [14] => 1507 [15] => 197 [16] => 5757 [17] => 195 )