สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7210' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6058,6292,8504,6948,5873,5551,5854,6694,23297,6945,6946,18336,18726,5725,6865,6293,22555,22816 Array ( [0] => 6058 [1] => 6292 [2] => 8504 [3] => 6948 [4] => 5873 [5] => 5551 [6] => 5854 [7] => 6694 [8] => 23297 [9] => 6945 [10] => 6946 [11] => 18336 [12] => 18726 [13] => 5725 [14] => 6865 [15] => 6293 [16] => 22555 [17] => 22816 )