สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7209' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20039,21720,6865,24017,6111,18113,6949,6436,18336,5555,5692,5873,6292,5854,11168,5554,5874,20040 Array ( [0] => 20039 [1] => 21720 [2] => 6865 [3] => 24017 [4] => 6111 [5] => 18113 [6] => 6949 [7] => 6436 [8] => 18336 [9] => 5555 [10] => 5692 [11] => 5873 [12] => 6292 [13] => 5854 [14] => 11168 [15] => 5554 [16] => 5874 [17] => 20040 )